Najnowsze aktualności

Wielki Grzegorz

rzegorz Panfil: to mój najlepszy mecz w karierze

Grze­gorz Pan­fil był ogrom­nie szczę­śli­wy po zwy­cię­stwie nad Mi­lo­sem Ra­oni­cem w Pu­cha­rze Hop­ma­na. Dzię­ki po­ko­na­niu fa­wo­ry­zo­wa­ne­go Ka­na­dyj­czy­ka pol­ska dru­ży­na wy­gra­ła już drugi mecz w tej im­pre­zie.

- Je­stem bar­dzo za­sko­czo­ny. To był mój naj­lep­szy mecz w ka­rie­rze, więc na­praw­dę się cie­szę po po­wro­cie do Au­stra­lii po sze­ściu la­tach. Bar­dzo się cie­szę, że tu je­stem i wciąż nie mogę w to uwie­rzyć - po­wie­dział pol­ski te­ni­si­sta, który zaj­mu­je 288. miej­sce w ran­kin­gu ATP.

Pan­fil zo­stał włą­czo­ny do dru­ży­ny, bo z po­wo­du kon­tu­zji w tur­nie­ju nie mógł wy­stą­pić naj­lep­szy pol­ski sin­gli­sta Jerzy Ja­no­wicz.

- Byłem bar­dzo skon­cen­tro­wa­ny na każ­dym punk­cie. Na­praw­dę do­brze ser­wo­wa­łem, znacz­nie le­piej niż wczo­raj. Za­wsze sta­ram się grać swój naj­lep­szy tenis. Mój ser­wis był nie­zły i for­hend też - mówił Pan­fil.

 

Wróć